Στοχοι

  • Ένα πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων το οποίο θα ενισχύσει τη συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση των ενηλίκων στην διαδικτυακή συμπεριφορά, από την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες και την παροχή βασικών γνώσεων.
  • Εργαλεία για την διευκόλυνση της κατανόησης των κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες διαδικτυακές ταυτότητες και την επίδειξη με οπτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους τα τυχαία δεδομένα συνθέτουν δομικά στοιχεία μιας ταυτότητας.