Η Λυση

Οι ενήλικες θα πρέπει να κατανοήσουν την σημασία των παρεχόμενων και των ληφθέντων δεδομένων. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα θα πρέπει να επικυρώνονται χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό σωστά είναι να κατανοήσουμε πως τα φαινομενικά τυχαία τμήματα δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν τμήματα μιας ταυτότητας. Αυτό δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να διδάσκονται οι ενήλικες γι’ αυτό.

Το AUDID θα παράσχει ένα Περιβάλλον Εκπαιδευτικών Κινήτρων παρέχοντας ένα διαδραστικό πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, που θα συμπλήρωνεται με εύχρηστα εργαλεία(για παράδειγμα μέσω δυναμικής επίδειξης) τα οποία θα βελτιώσουν την κατανόηση του θέματος.