Αρχικη

Καλώς ήρθατε στο AUDID!

To AUDID προέρχεται από τις λέξεις ADults (Ενήλικοι), Data (δεδομένα) και Identities (ταυτότητες) και αφορά την ενδυνάμωση των ενηλίκων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων σχετικά με τις διαδικτυακές ταυτότητες.

To AUDID αξιοποιώντας τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, θεωρεί ότι το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές ταυτότητες δεν είναι “παιδική ή εφηβική νόσος” αλλά ένας αυξανόμενος κίνδυνος και για τους ενήλικες.

To Προβλημα

Οι ενήλικες σήμερα ξοδεύουν αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο, ενώ αναμένεται να υπάρξει αύξηση καθώς τα έξυπνα τηλέφωνα χρησιμοποιούνται από ένα αυξανόμενο αριθμό του ενήλικου πληθυσμού.

Ωστόσο, οι ενήλικοι χρήστες εκτίθενται σε κινδύνους όταν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο επειδή δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πως τα τυχαία δεδομένα που δημοσιοποιούν μπορούν να εκδηλώσουν δομικά στοιχεία μιας διαδικτυακής ταυτότητας.

Εκεί είναι που στοχεύει το AUDID, να βοηθήσει τους ενήλικες να κατανοήσουν τους κινδύνους από τις διαδικτυακές ταυτότητες και να είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους ενώ είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Η Λυση

Οι ενήλικες θα πρέπει να κατανοήσουν την σημασία των παρεχόμενων και των ληφθέντων δεδομένων. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα θα πρέπει να επικυρώνονται χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό σωστά είναι να κατανοήσουμε πως τα φαινομενικά τυχαία τμήματα δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν τμήματα μιας ταυτότητας. Αυτό δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να διδάσκονται οι ενήλικες γι’ αυτό.

Το AUDID θα παράσχει ένα Περιβάλλον Εκπαιδευτικών Κινήτρων παρέχοντας ένα διαδραστικό πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, που θα συμπλήρωνεται με εύχρηστα εργαλεία(για παράδειγμα μέσω δυναμικής επίδειξης) τα οποία θα βελτιώσουν την κατανόηση του θέματος.

Στοχοι

  • Ένα πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων το οποίο θα ενισχύσει τη συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση των ενηλίκων στην διαδικτυακή συμπεριφορά, από την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες και την παροχή βασικών γνώσεων.
  • Εργαλεία για την διευκόλυνση της κατανόησης των κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες διαδικτυακές ταυτότητες και την επίδειξη με οπτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους τα τυχαία δεδομένα συνθέτουν δομικά στοιχεία μιας ταυτότητας.

Επικοινωνια